โพสต์ล่าสุด

โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ กิจกรรมนวดแผนไทย งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี ประจำปี ๒๕๖๒ การดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอครบุรี การดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (เฉพาะกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านโรคพิษสุนัขบ้าเละเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง)

หน้าหลัก

WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux